• Algemene informatie

Privacyverklaring WBP

Algemeen

Hoewel de Wet bescherming persoonsgegevens geen verplichting tot het opstellen van een privacyreglement geeft, kan het in het kader van goede zorg wel zinvol zijn om een privacyreglement in de instelling te hebben waarin het omgaan met privacy gevoelige aangelegenheden wordt vastgelegd.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP

Verwerking van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

ZBC Dr. Kappel Instituut beschikt over een geautomatiseerd cliëntengegevensbestand. Het gebruik van cliëntengegevens is aan de in de Wet aangegeven regels gebonden. Het Recht op Inzage en het Recht op Afschrift is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van cliënten vastgelegd.

Wat betekent dat voor u?

U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over uw ziekte en de behandeling hiervan. Of recht op inzage van uw behandelgegevens. Als cliënt heeft u ook enkele plichten, plichten die een optimale behandeling mogelijk maken.

Uw rechten

De hulpverlener moet u informeren over

 • uw ziekte of aandoening;
 • de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • de gevolgen of eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen U hebt recht op inzage in uw behandelgegevens (medisch en verpleegkundig dossier), recht op aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier als hiertoe aanleiding bestaat.

Uw plichten

 • u dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat die een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven;
 • u dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften;
 • u dient respect en begrip te tonen voor uw behandelaar(s) en uw medecliënten

Gegevens

ZBC Dr. Kappel Instituut levert gegevens aan een aantal registrerende instanties:

 • Verzekeraars: bij aanvraag van een individuele vergoeding voor behandeling;
 • IGZ: gevraagde gegevens vanuit de Inspectie Gezondheidszorg.
 • medebehandelaars

Verstrekken van informatie over uw gegevens

Alleen medewerkers van ZBC Dr. Kappel Instituut die beroepshalve daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in uw gegevens. Wanneer personen of instanties buiten de poli over uw gegevens willen beschikken, kan dat alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Ook wanneer een behandelaar van de ZBC Dr. Kappel Instituut gegevens van een andere zorgverlener (ziekenhuis, huisarts etc.) wil opvragen, heeft hij uw toestemming nodig. Voordat informatie over cliënten aan derden wordt verstrekt, moet de cliënt (> 12 jaar) expliciet schriftelijk toestemming geven.

Voor het verstrekken van onderstaande informatie geldt de volgende procedure voor de medewerkers van de ZBC Dr. Kappel Instituut:

 • Medische gegevens: Uitsluitend verstrekt door behandelend arts, dan wel door de behandelaar geautoriseerde verpleegkundige.
 • Telefonische informatie: In principe geen telefonische inlichtingen. Uitzonderingen dienen tot het uiterste te worden beperkt. Altijd dient men te verifiëren wie opbelt; bij twijfel zo mogelijk door het nummer te controleren en terug te bellen. Tevens wordt diegene die opbelt, indien mogelijk, verwezen naar de contactpersoon.
 • Informeren van pers: Geschiedt uitsluitend door of in opdracht van de coördinerende arts.
 • Inzage in het dossier: Wordt alleen gegeven na schriftelijke toestemming van de cliënt en, indien mogelijk, in het bijzijn van de cliënt.

Bewaartermijn medische gegevens

Volgens de WPB geldt een bewaartermijn van 15 jaar voor medische gegevens. Alleen in die gevallen van erfelijke ziekten, radioactieve straling en op expliciete aanvraag van uw behandelende arts wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Hebt u vragen hierover of overweegt u bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de stichting ZBC Dr. Kappel Instituut.

Beveiliging

De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen

Klachtenregeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of anderszins reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot het bestuur van de St ZBC Dr. Kappel Instituut of de binnen de instelling geboden mogelijkheid voor onafhankelijke klachtenbehandeling i.c. de Stichting EMS te Zeist

Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

1 Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
Naam Mw Dr RM Kappel
Naam Instelling ZBC Dr. Kappel Instituut

2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

3. Dit reglement is per .01-01-2013 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien.

Druk op enter om te zoeken
Druk op enter om te zoeken