• Algemene informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het Zelfstandig Behandel Centrum Dr. Kappel Instituut (DKI) te Zwolle.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle door het ZBC en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten.

Algemeen

 1. Definities:

  A: ZBC: Zelfstandig Behandel Centrum Dr. Kappel Instituut (DKI) gevestigd te Zwolle en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialisten

  B: Behandelingsovereenkomst: alle door het ZBC met patiënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.

  C: Patiënt: de wederpartij van het ZBC bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

  D: Behandeling: een consult, een opname, dagbehandeling, poliklinische behandeling of, ziekenhuisverplaatste zorg, keuringen en alle overige, al dan niet-medisch specialistische, zorg of dienstverlening.
 2. Een behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de patiënt aan het ZBC de opdracht geeft tot het verrichten van geneeskundige handelingen.
 3. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het ZBC daarmee uitdrukkelijk vooraf heeft ingestemd.
 4. Het ZBC is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling. Het achterwege blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geeft het ZBC echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.
 5. Afspraken tot behandeling die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de patiënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door het ZBC bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens door de patiënt te leveren tegenbewijs strekt in deze de administratie van het ZBC tot het volledige bewijs dat de afspraak gemaakt was.
 6. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van het ZBC te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is het ZBC gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.
 7. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst met onmiddellijke ingang is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens het ZBC of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek, zulks ter beoordeling van het ZBC.
 8. De patiënt geeft – behoudens een expliciete andersluidende verklaring – bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst tevens opdracht aan het ZBC tot het (doen) verrichten van de in het ZBC gebruikelijke laatste zorg bij het overlijden binnen het ZBC, voor zover de directe nabestaanden van de patiënt als omschreven in artikel 7:465 lid 3 BW niet binnen drie uren na overlijden een andere voorziening treffen. De aldus door of vanwege het ZBC verrichte werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende, bekend gemaakte tarieven.
 9. Behoudens de bij of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen stuurt het ZBC de factuur voor de behandeling (of voor een gedeelte daarvan) naar de patiënt. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat het ZBC uiterlijk 1 week vóór de operatiedatum de betaling heeft ontvangen.
 10. Het overschrijden van de in het voorgaande artikel genoemde betalingstermijn heeft de volgende gevolgen:

  - De patiënt is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim; hij is vanaf dat moment tevens de wettelijke rente verschuldigd;

  - Het ZBC stuurt de patiënt een aanmaning, waarin de patiënt een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Voor deze aanmaning is de patiënt administratiekosten verschuldigd.
 11. Als de patiënt ook binnen de in de aanmaning gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:

  - Alle openstaande vorderingen van het ZBC op de patiënt worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar; - De patiënt ontvangt een tweede aanmaning waarin hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen te voldoen en wel door binnen één week te betalen. De patiënt wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. Voor deze aanmaning is de patiënt eveneens administratiekosten verschuldigd.
 12. Nadat de in de tweede aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, zal het ZBC de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval is de patiënt voorts aan het ZBC verschuldigd:
  - Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder de te maken kosten van buitengerechtelijke invordering. Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd conform de staffel van de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten.
  - Indien het ZBC kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten laste van de patiënt;
  - De door het ZBC gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien de patiënt in een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke vonnis, volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld;

  alles vermeerderd met de eventuele daarover verschuldigde omzetbelasting.
 13. De patiënt verleent het ZBC toestemming om namens de patiënt aan diens verzekeringsmaatschappij een machtiging te vragen (van het verzekerde deel) van de kosten van de aan haar/hem te verlenen behandeling, mits deze behandeling voldoet aan het criterium dat geldt voor verzekerde zorg. De patiënt verschaft het ZBC daartoe de benodigde informatie over de verzekering.
 14. Het ZBC richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Op verzoek van de patiënt verstrekt het ZBC zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de patiënt. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. Op verzoek van de patiënt voegt het ZBC een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe. Het ZBC vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de patiënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt en als vernietiging volgens de wet niet mag. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart de kliniek de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd.
 15. De patiënt verleent het ZBC toestemming om zorgverleners buiten het ZBC in geval van een behandelrelatie met de patiënt in de regionale zorgketen toegang te verlenen tot de voor de behandeling benodigde en in het ZBC aanwezige medische informatie. Het ZBC biedt de patiënt de mogelijkheid, indien de patiënt dit wenst, het inzien van gegevens door zorgverleners buiten het ZBC te laten blokkeren door het ZBC.
 16. Het ZBC hanteert een privacyreglement dat op eerste verzoek kosteloos aan de patiënt ter beschikking zal worden gesteld.
 17. Voor het ondergaan van een operatie onder narcose, is de toestemming van de anaesthesist (narcotiseur) een noodzakelijke voorwaarde, ook al is er een offerte voor de operatie door de patiënt ondertekend. De afspraak om door de anaesthesist beoordeeld te worden kan alleen door het ZBC worden gemaakt.
 18. Het ZBC behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen, echter uitsluitend als dat geschiedt overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Mochten op een behandeling geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de op het moment van de betreffende behandeling geldende, bekend gemaakte tarieven.
 19. De patiënt is nimmer tot verrekening of opschorting gerechtigd, behoudens met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van het ZBC.
 20. Op alle tussen het ZBC en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 21. In geval er een verschil van mening bestaat over de werkwijze van het ZBC of het resultaat van een chirurgische behandeling, dient de patiënt een eventuele klacht eerst aan te melden bij het ZBC. De patiënt zal er vervolgens op worden gewezen dat hij / zij zich hiermee kan aanmelden bij KlachtConsult, die een onafhankelijke bemiddelingspoging zal doen. Indien hieruit geen bevredigend resultaat voor beide partijen voortkomt, kan de patiënt zijn/haar klacht voorleggen aan de geschillencommissie van het ZBC. Dit laat onverlet de mogelijkheid van de patiënt en het ZBC om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. In het laatste geval hebben beide partijen te maken met juridische kosten.
Druk op enter om te zoeken
Druk op enter om te zoeken